IQ тексеру
40 сұрақты қамтитын жеңілденген тест.
Дұрыс жаупты не таңдап, не теріп көрсетесіз.
Сұрақтан сұраққа жылжу үшін сурет бетінен парақтап (оңға-солға сипап) отыру керек.
Кез келген уақытта тесті үзе аласыз.
Web hosting by Somee.com